fbpx

Plityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

 1. Informacje Ogólne

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej

 • Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych IV. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
 1. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

 

V.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych V.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych V.3. Prawa żądania usunięcia danych osobowych

 

V.4. Prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 

V.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
V.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

V.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Podstawy prawne

 1. Informacje Ogólne:

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które udostępniasz nam za pośrednictwem zarządzanej przez nas strony

Internetowej.

Administratorem       Twoich    danych    osobowych      jest    firma OssiGeno z siedzibą w Bochni 32-700, ul. Proszowska 1, posiadająca numer NIP 8681872017 i numer REGON 123214020. Ilekroć w niniejszej polityce używamy sformułowania „My” należy to odnosić do Administratora, którego dane podane są w zdaniu poprzednim.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami:

 • listownie na adres: ul. Proszowska 1, 32-700 Bochnia, lub

 • mailowo na adres recepcja@tlenoterapia.biz

Będziemy starać się odpowiadać możliwie szybko. Zawsze jednak udzielimy odpowiedzi nie później niż w ciągu 14 dni, lub w krótszym terminie gdy wynika to z przepisów prawa.

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych do nas drogą elektroniczną.

 1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane i na jakiej podstawie prawnej.

Ważne!  Podanie  przez  Ciebie  danych  osobowych  w  formularzach  kontaktowym  jest  zawsze dobrowolne. Jeśli nie podasz jednak tych danych osobowych, które oznaczone są jako wymagane, nie będziesz mógł wysłać do nas wiadomości.

Udzielasz nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu marketingu usług oferowanych przez nas lub współpracujących z nami partnerów biznesowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na podany przeze Ciebie e-mail lub numer telefonu (tzw. „zgoda marketingowa”). W takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, którą w każdym czasie możesz wycofać.

Twoja zgoda marketingowa zostanie przez nas utrwalona, tak abyśmy mogli wykazać, że została ona nam udzielona.

W przypadku udzielenia zgody marketingowej, będziesz otrzymywał informacje handlowe dotyczące usług oferowanych przez nas, ale także naszych partnerów handlowych. Nie oznacza to, że Twoje dane osobowe zostaną udostępnione tym podmiotom w celach marketingowych bez Twojej osobnej zgody. Działania marketingowe będą bowiem podejmowane wyłącznie przez nas.

III. Odbiorcy lub kategoria odbiorców Twoich danych osobowych.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym z nami. Powierzenie takiego przetwarzania następują zawsze na podstawie pisemnej umowy.

W celu wykonywania umów, na podstawie których dokonujesz zakupu naszych usług, Twoje dane osobowe mogą być powierzone w szczególności następującym podmiotom lub kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 2. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na naszą rzecz,

 1. podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne na naszą rzecz,
 2. podmiotom świadczącym usługi finansowe,
 3. podmiotom świadczącym usługi medyczne.

W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów marketingu usług oraz przesyłania Ci informacji handlowej, Twoje dane osobowe mogą zostać także powierzone podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne. Twoje dane nie zostaną wykorzystane przez te podmioty do marketingu, sprzedaży lub promocji ich własnych towarów lub usług.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez Twojej odrębnej zgody.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres działalności firmy OssiGeno z siedzibą w Bochni (Administratora), a w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, do momentu złożenia przez Ciebie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Pomimo wycofania zgody, będziemy mogli jednak wciąż przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy (i tylko w takim zakresie) uprawniać nas do tego będzie prawo powszechnie obowiązujące (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

 1. Prawa dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci liczne uprawnienia. Należą do nich:

V.1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać informacji o tym jaki Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz w jakim celu przetwarzamy te dane osobowe. Możesz się również do nas zwrócić

o informację jakim podmiotom powierzyliśmy do przetwarzania Twoje dane osobowe. Jeśli informacje przekazane w sekcji „Okres przechowywania Twoich danych osobowych” są niewystarczające, na Twoje żądanie udzielimy Ci także bardziej szczegółowych informacji w tym zakresie. Możesz także od nas żądać udzielenia wszelkich informacji związanych z Twoim prawem do

wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych, jak i wszelkimi innymi prawami.

Co ważne, w każdym czasie możesz do nas wystąpić o wydanie Ci kopii przetwarzanych przez nas

Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia takich danych jest zawsze darmowa. W przypadku, gdy zwrócisz się o drugą ich kopię, możemy za jej wydanie naliczyć symboliczną opłatę pokrywającą

koszty administracyjne związane z jej wydaniem. Jeżeli Twoje żądanie wydania kopii danych osobowych zostanie do nas przesłane drogą elektroniczną i nie zawierać będzie żądania wydania kopii w innej formie, wówczas kopię swoich danych osobowych również otrzymasz drogą elektroniczną. W przypadku, w którym wydanie kopii Twoich danych osobowych nie będzie mogło odbyć się bez ujawnienia danych osobowych innych osób, poinformujemy Cię o braku możliwości wydania Ci żądanej kopii.

V.2. Prawo żądania sprostowania danych osobowych

W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z żądaniem sprostowania swoich danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe. W każdym czasie możesz też żądać uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych.

V.3. Prawa żądania usunięcia danych osobowych

W każdym czasie możesz od nas zażądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 1. dane te nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 1. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a po naszej stronie nie występuje ważny interes w ich przetwarzaniu, który byłby nadrzędny wobec Twojego prawa,
 2. gdy stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem i zostanie to potwierdzone,
 3. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,

 1. wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, a ich przetwarzanie realizowane było właśnie na podstawie tej zgody.

We wszystkich tych przypadkach, Twoje dane osobowe zostaną przez nas usunięte bez zbędnej zwłoki. Niemniej jednak Twoje żądanie nie zostanie spełnione w następujących przypadkach:

 1. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne abyśmy mogli się wywiązać z ciążącego na nas prawnemu obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
 2. gdy dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Informujemy, że jednym ze stosowanych przez nas technicznych środków ochrony danych osobowych jest tworzenie kopii zapasowych naszych systemów informatycznych. Jeżeli będziemy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, podejmiemy wszelkie rozsądne działania, aby Twoje dane nie były dostępne także w razie konieczności przywrócenia kopii systemu.

V.4. Prawa żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach opisanych w niniejszej sekcji możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przez ograniczenie przetwarzania danych osobowych rozumie się takie

oznaczenie Twoich danych w naszych systemach, które pozwoli na ograniczenie ich przetwarzania w przyszłości. Z żądaniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych możesz wystąpić gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość swoich danych – wówczas ograniczymy ich przetwarzanie na okres pozwalający nam na sprawdzenie prawidłowości tych danych,
 2. gdy stwierdzimy, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwisz się ich usunięciu z naszych systemów, lecz będziesz chciał ograniczenia ich przetwarzania,
 3. stwierdzimy, że nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, a mimo to będziesz chciał ich zachowania w naszych systemach, gdyż uznasz, że jest to niezbędne, abyś mógł ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń,
 4. zgłaszasz do nas sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas ograniczymy

przetwarzanie Twoich danych osobowych do czasu stwierdzenia, czy nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny wobec podstaw Twojego żądania.

Jeśli   w   powyższych    przypadkach   zgłosisz żądanie   ograniczenia   przetwarzania    Twoich   danych

osobowych, jedyną operacją jaką w stosunku do tych danych będziemy podejmować, będzie ich przechowywanie. Inne formy ich przetwarzania będą możliwe gdy wyrazisz na to zgodę albo gdy

przetwarzanie takie będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń, a także gdy będzie to niezbędne dla ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zawsze Cię o tym poinformujemy.

V.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Gdy Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziesz mógł wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. W takim przypadku zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że wykażemy podstawy do ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź gdy wykażemy, że nasz interes w przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny wobec Twojego uprawnienia.

W przypadku udzielenia nam zgody marketingowej, w każdym czasie możesz żądać zaprzestania przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu. W takim przypadku, niezwłocznie zaprzestaniemy ich przetwarzania w tym właśnie celu.

V.6. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych

W przypadku gdy będziemy Twoje dane osobowe przetwarzać w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody, bądź w związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy, będziesz mógł żądać od nas otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanej formie, w powszechnie używanym formacie pliku elektronicznego (np. excel), tak abyś tymi danymi mógł się posłużyć także u innych podmiotów. Będziesz mógł od nas także żądać przekazania takiego pliku wskazanemu przez Ciebie innemu niż my administratorowi danych osobowych.

V.7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podstawy prawne.

Niniejsza Polityka udostępniana jest w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z:

 1. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

 1. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1219),
 3. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).

⛔  Nie kopiujemy ⛔